Những Điều Khoản Bảo Hiểm Sức Khỏe Phổ Biến

 
Common Health Insurance Terms
 
Ngôn ngữ bảo hiểm sức khỏe có lẽ sẽ khó hiểu đối với vài người. Ở đây, các bạn sẽ tìm được điều khoản bảo hiểm sức khỏe phổ biến nhất. Chúng tôi nghĩ là bạn sẽ đồng ý rằng một chút kiến thức sẽ giúp bạn lựa chọn khôn ngoan và đem lợi ích cho bạn và gia đình mình, từ hôm nay và nhiều năm tới.

Và giờ, một vài điều khoản bảo hiểm sức khỏe cơ bản:

Điều trị tai nạn nha khoa khẩn cấp – Điều trị nha khoa trong khoa răng hàm mặt của một bệnh viện khi xảy ra tai nạn
Phạm vi bảo hiểm – Lãnh thổ địa lý nơi bạn được bảo hiểm chi trả.
Nhà cung cấp  giá cộng đồng – Một mức giá rủi ro mà trong đó công ty bảo hiểm gộp tất cả các khách hàng của mình lại. Mức phí của nhóm sẽ tăng đều như nhau dựa vào tỉ lệ yêu cầu bồi thường vào năm trước + lạm phát. Phí gia hạn bảo hiểm của bạn sẽ là một phần trăm cố định và sẽ không cao hoặc thấp hơn những khách hàng khác, dù bạn có dùng bảo hiểm nhiều hay ít thế nào vào năm trước. Trừ khi công ty cung cấp chiết khấu cho khách hàng chưa yêu cầu bồi thường.
Bệnh nhân ban ngày – Được đưa vào viện nhưng không yêu cầu ở lại qua đêm
Khoản khấu trừ & Đồng chi trả
 • Đồng chi trả – Một khoản viện phí mà người bảo hiểm phải trả mà nhà cung cấp không.
Chẳng hạn như, đồng chi trả 25% nghĩa là bạn có trách nhiệm chi trả cho 25% chi phí điều trị. Điều này có thể khiến phí bảo hiểm ban đầu giảm.
 • Khoản khấu trừ/Khoản dư – Một chi phí mặc định mà bạn phải trả trước khi bên cung cấp bảo hiểm chi trả điều trị. 
Chẳng hạn như, khoản dư $50/lần khám nghĩa là bạn phải trả $50 rồi bảo hiểm sẽ chi trả những phí sau đó. Điều này có thể tính cho mỗi lần khám, hoặc mỗi năm và có thể khiến phí bảo hiểm ban đầu giảm.
What is a Copayment? What is a Deductible?
 
Mạng lưới thanh toán trực tiếp – Bệnh viện và phòng khám mà công ty bảo hiểm hợp tác cùng sẽ cung cấp hệ thống không trả tiền mặt cho các yêu cầu bồi thường. Nhà cung cấp sẽ trực tiếp chi trả cho bệnh viện hoặc phòng khám.
Ngày hiệu lực – Ngày chính sách bảo hiểm bạn của bạn bắt đầu có hiệu lực.
Nhà cung cấp mức giá trải nghiệm– Nhà cung cấp đánh giá rủi ro của người được bảo hiểm dựa vào từng cá nhân. Họ nhìn vào số lần bạn dùng bảo hiểm của mình nhiều hay ít trong năm trước.
Sơ tán khẩn cấp – Là chi phí di chuyển khẩn cấp y tế nếu điều trị không thể thực hiện tại địa phương. Khoản này chỉ dành cho những tình huống đe dọa tính mạng.
Bảo lãnh thanh toán – Công ty bảo hiểm sẽ phát hành bảo lãnh thanh toán cho bệnh viện để đảm bảo phần thanh toán với bệnh viện. Nếu bệnh viện chấp thuận, hình thức thanh toán trực tiếp sẽ được áp dụng và bạn sẽ không phải trả trước và yêu cầu chi trả.
Nội trú / Nhập viện – Khi phải nhập viện và nằm viện. Trong nhiều trường hợp, bạn sẽ phải ở lại viện qua đêm.
Nhà cung cấp – Công ty bảo hiểm cung cấp chương trình bảo hiểm cho bạn.
Người được bảo hiểm – Người có điều kiện hợp lệ để được bảo hiểm chi trả .
Hồi hương y tế – Được trở về quốc gia bạn đang định cư hoặc quốc gia quê hương bởi sơ tán y tế khẩn cấp.
Miễn chi trả cho trẻ sơ sinh – Con của bạn sẽ được thêm vào chính sách bảo hiểm mà không mất phí cho đến lần gia hạn tới, miễn là bạn tham gia bảo hiểm một khoản cụ thể trước ngày sinh của con.

So Sánh Trực Tiếp Các Nhà Cung Cấp Bảo Hiểm

 

Đơn giản hóa bảo hiểm

Have any question ?

For any inquiries relating to our insurances feel free to speak to us during business hours.

  Patrik Shore Tenzing Pacific Services

  Patrik Shore

  Senior Advisor
  From Sweden & New Zealand
  7 years' insurance experience
  Joined Tenzing in 2019
  Crim Science
  Speaks English and Swedish

  Speciality:
  - Savings Plans
  - Health Insurance
  - Life Insurance